Byfornyelse and Generelt12. September. 2016

Kære beboere,

Nu er det grove arbejde med byggeriet mod Holmbladsgade ved at være afsluttet. Tilbage står arbejdet med at opføre rækkehusene mod Gesilersgade, hvor fundamentet allerede nu er ved at tage sin form.
Det har været en hård omgang, og bestyrelsen har flere gange haft fat i bygherre pga. for tidligt påbegyndt og for sent afsluttet arbejde. Senest har Emilie haft fat i byggelederen.

Vi håber dog, at det tungere arbejde (spunse, banke etc.) er afsluttet for denne gang og opfordrer derfor alle beboere til at kigge i deres lejlighed efter opståede sprækker, revner osv.

Vi har allerede kendskab til flere beboere med skader af mindre og større art. Heldigvis er der ingen alvorlige sætningsskader etc. Men dem, der er, skal udbedres på bygherres regning.
Derfor vil vi gerne nu have et samlet overblik.

Skriv hurtigst muligt en kommentar herunder Рeller send en mail til bestyrelsesformand James Kristoffer Miles p̴ james.kristoffer.miles@gmail.com, hvis jeres lejlighed er ramt.

Vh
Bestyrelsen

Referater12. September. 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

I august afholdte bestyrelsen i Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1- 17 bestyrelsesmøde. Til stede var:

Kristoffer Miles (formand)
Bjarne Kristensen
Brian M.
Anders Schliemann
Emilie Lyngsaae Nielsen (referent)

Opfølgning efter foreningens generalforsamling:

GÃ¥rdlauget
Kristoffer fortalte, at generalforsamlingen i gårdlauget var blevet afholdt. Under generalforsamlingen var der rejst den følgende punkter: 1) Valdals administration af gårdlauget havde været mangelfuld over de seneste år. 2) Administrationsaftalen med Valdal var for dyr. Gårdlauget appellerede derfor Valdal til at komme med et billigere administrationstilbud. Valdal ville vende tilbage omkring dette.
Kristoffer informerede bestyrelsen om, at der i gårdlaget nu var en opsparing på op mod 450.000 kr. I gårdlauget havde der været enighed om at tilbagebetale en del af opsparingen til de medvirkende ejerforeninger. Dette skulle diskuteres nærmere i gårdlauget.
I bestyrelsen blev det besluttet, at man ville arbejde for at 1/3 (evt. mindre afhængigt at beløbets størrelse) skulle blive i gårdlauget, mens det resterende beløb skulle trækkes tilbage til ejerforeningerne. Det blev besluttet, at en potentiel tilbagebetaling skulle øremærkes den kommende renovering af facaden mod Ålandsgade og Holmbladsgade i ejerforeningen.

Økonomistyring
I bestyrelsen var der enighed om, at det var en topprioritet at få forbedret foreningens økonomistyringsprocedurer som diskuteret på generalforsamlingen.

Ejerforeningens kontaktperson i Valdal var blevet sygemeldt, og derfor var bestyrelsen bekymrede for, hvornår de nye procedurer for økonomistyring samt viceværtens kontrakt ville blive udfærdiget og implementeret. Det blev besluttet, at Kristoffer skulle ringe til Valdal og rykke på dette. Bestyrelsen håbede, at et møde mellem Valdals byggesagkyndige, Valdals administration, samt ejerforeningens vicevært og bestyrelsen kunne afholdes ultimo august. Dette er nu rykket til 22. september. Mødet skal fungere som startskuddet i implementeringen af nye økonomistyringsprocedurer.
I bestyrelsen var der enighed om, at viceværtens kontrakt skulle revideres, således at den kom til at indeholde klare retningslinjer for økonomistyring samt en klar arbejdsbeskrivelse.
Bestyrelsen ytrede utilfredshed med Valdals IT system til godkendelse af fakturaer. Bestyrelsen ville (igen) drøfte med Valdal hvorvidt det var muligt at oprette en oversigt over fakturaer der var betalt og fakturaer der manglede godkendelse.

Altaner
Bestyrelsen opfordrer medlemmer i ejerforeningen, der ønsker en altan, til at lave en altanstyregruppe. Interesserede skal skrive en mail til Emilie, der skal være styregruppens kontaktperson i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede desuden, at en styregruppe kun ville blive oprettet, hvis minimum 4 medlemmer ønskede at deltage.

Byggeriet
Brian fortalte at hans lejlighed var ramt af en række skader som følge af byggeriet. Bestyrelsen besluttede, at Brian skulle være tovholder for dialogen mellem Domea og ejerforeningen i spørgsmål om udbedring af skader i ejendommen.
Da flere andre beboere er ramt af sprækker mv., besluttede bestyrelsen, at Kristoffer skulle lave et opslag på foreningens facebookside, der opfordrede medlemmer til at tage kontakt til bestyrelsen, hvis deres lejlighed havde taget skade som følge af byggeriet.

Vedtægtsændringer og gennemgang af administrationsaftale:
Bestyrelsen diskuterede kort de kommende vedtægtsændringer.

Eventuelt:
4.1. Fælles arbejdsdage
Bestyrelsen diskuterede hvorvidt der skulle etableres fælles arbejdsdage i ejerforeningen. Generelt var bestyrelsen positivt stemt over for dette forslag. Det skulle drøftes igen ved næste ordinære bestyrelsesmøde.

4.2. GÃ¥rdhaven
Bjarne fortalte, at gårdhaven ikke havde været velholdt denne sommer særligt ift bedene. Det blev besluttet, at Kristoffer ville vende denne kritik med Morten.
Emilie fortalte at lyset i cykelskuret ikke havde virket det sidste halve år. Morten skulle kigge på dette.

4.3. Brug af kælderen
Det blev drøftet hvorvidt opbevaringsrum kan etableres i kælderen. I bestyrelsen er der enighed om, at dette var en god ide, men kun hvis det ikke havde en negativ indvirkning på fugtniveauet i kælderen, som tidligere har været ramt af skader. Det blev besluttet, at Valdals byggesagkyndige skulle vurdere dette forslag ved den kommende gennemgang af bygningen.
Bestyrelsen ville derfor diskutere dette forslag igen ved næste bestyrelsesmøde.

4.4. Vaskekældre
Bestyrelsen drøftede vaskekældrene i ejerforeningen. Det blev besluttet, at Kristoffer skulle tjekke op på vandregninger i forhold til vaskekælderen, og at Emilie skulle kontakte den ansvarlige for vaskekælderen i nr. 7, hvis der viste sig at være nogle problemer med vandregningen.

4.5. Utætheder i taget
Flere ejere havde bemærket utætheder i taget ned mod Holmbladsgade og i starten af Ålandsgade. Viceværten havde over sommeren lappet disse, men bestyrelsen var opmærksom på, at der inden for en overskuelig fremtid skal lægges plan for ny tagpap i denne ende af ejendommen.

Generalforsamling and Referater11. April. 2016

Kære beboere,
Vores hjemmeside er nu oppe at køre igen efter længere tids stilhed som følge af tekniske problemer og oprettelsen af vores Facebook-side.

Hermed referat fra bestyrelsens seneste møde, der blev afholdt for et par uger siden.
Husk, at I kan skrive til os på Facebook eller på bestyrelsen@aalandsgade.net med input til bestyrelsens møder og den løbende dialog om ejendommen og gården:

BESLUTNINGSREFERAT:
Den 21. marts 2016 afholdt bestyrelsen i Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1- 17 bestyrelsesmøde på Cafe Bizarro. Til stede var:

Kristoffer Miles (formand)
Bjarne Kristensen
Stine Luise Hansen
Emilie Lyngsaae Nielsen (referent)

BYGGERI:
Kristoffer gav en briefing om status pÃ¥ byggeriet. Herfra kan fremhæves, at selve bygningen forventes at være opført i efterÃ¥ret 2016, men at byggeprojektet først forventes færdiggjort omkring Ã¥rsskiftet. Bestyrelsen har bedt om løbende information fra Domea og vil ogsÃ¥ – som tidligere – informere her pÃ¥ Facebook, nÃ¥r byggeriet forÃ¥rsager indgriben i vores forening (støj og lignende). En række problemstillinger ved byggeriet blev diskuteret, heriblandt:

  • Placering af hegnet til byggepladsen: hegnet er tilsyneladende rykket for langt ind pÃ¥ ejerforeningens grund ud for Ã…landsgade 1 ift. skitserne over byggepladsen.
  • Arbejdstider: bygherren har informeret om, at arbejdstiderne for byggeriet er fra 07-19 pÃ¥ hverdage og fra 08-17 pÃ¥ lørdage. Bestyrelsen har noteret, at disse arbejdstider ikke bliver overholdt. Der har været eksempler pÃ¥ at arbejdet er begyndt kl. 04.45 eller er fortsat frem til kl. 23. Desuden er bestyrelsen bekendt med reglen om, at i Københavns Kommune accepteres støj fra byggepladser kun til kl. 14 pÃ¥ lørdage.
  • Kommunikation mellem beboere og byggeledelsen: Bestyrelsen har noteret, at byggeledelsen har oprettet en facebookside, der fungerer som en platform for kommunikation. Efter flere klager fra beboere har byggeledelsen slettet muligheden for beboeropslag pÃ¥ siden. Endvidere svarer byggeledelsen kun i et meget begrænset omfang pÃ¥ spørgsmÃ¥l og klager. Bestyrelsen ønskede at indskærpe et ønske om, at siden bruges som platform for en løbende og gensidig kommunikation.

På baggrund af ovenstående besluttede bestyrelsen at indsende en klage til bygherren. Kristoffer vil skrive et udkast til denne.

FLYTNING AF BARNEVOGNSSKUR
Barnevognsskuret, der er blevet flyttet som følge af byggeriet, er nu blevet genopført og klar til brug efter fliselægning. Bestyrelsen indskærpe derfor, at alle beboere fremover bruger skuret til opbevaring af barnevogne og ikke opgangenen
Der vil blive sat opslag op på Facebook-siden og viceværten Morten vil minde beboere med barnevogne i opgangene om dette.

GENERALFORSAMLING I GÃ…RDLAUGET:
Kristoffer informerede om, at GF i gårdlauget ville blive afholdt 24. maj hos Valdal. Bestyrelsen har grundet gårdens indskrænkede område i 2016 besluttet at fremsætte forslag om, at der ikke ansættes en gartner til løbende pasning og beplantning i gårdhaven i 2016. Eventuelt forefaldende arbejde bliver ordnet ad hoc med bestilling af gartner til enkeltstående arbejdsdage.

GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN:
Bestyrelsen drøftede afholdelsen af den kommende GF, hvor der var enighed om følgende indsatser:

  • Behovet for et møde med Valdal minimum en uge før selve GF for at afklare eventuelle spørgsmÃ¥l.
  • At rykke Valdal for ejendomsforeningens Ã¥rsopgørelse samt for udkast til dagsorden og GF indkaldelse. Dette skulle senest sendes til bestyrelsen i den første uge i april.
  • Jvf. orientering pÃ¥ sidste generalforsamling at fÃ¥ Valdal til at udarbejde et forslag til en mindre stigning i fællesbidraget. Dette skyldes: 1) at foreningens vedligeholdsopsparing er meget lille, 2) den kommende renovering af facaden ud mod vejen (inden for 5-10 Ã¥r).

Stine ville tage kontakt til Valdal mht. ovenstående 3 punkter.
Kristoffer informerede om et allerede planlagt møde med Valdal vedr. udarbejdelsen af et forklarende tillæg til vedtægterne, der skal uddybe og definere vedligeholdspligten af kviste og altaner. Dette tillæg vil blive sendt til afstemning til årets GF. Emilie og Kristoffer vil deltage i mødet om og udarbejdelsen af dette tillæg til vedtægterne.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMEN:
Bestyrelsen har gennem vinteren modtaget klager vedr. manglende snerydning samt manglende reparation af utætheder i taget enkelte steder. Bestyrelsen har besluttet igen at indskærpe kravet om snerydning samt behovet for tætning af utætheder over for viceværten Morten.
Bestyrelsen har noteret, at den seneste varmeopgørelse nu igen ser ud til at være på et ’normalt’ niveau efter en kraftig stigning de sidste par år.
Bestyrelsen har besluttet at indkalde Morten til et møde hver fjerde måned, hvor arbejdsopgaver og eventuelle problematikker relateret til driften af ejendommen skal gennemgås. Kristoffer og Emilie vil afholde det første møde i løbet af april.
Bestyrelsen noterede, at der på flere bagtrapper er behov for udskiftning af enkelte trin. Bestyrelsen vil bede Morten om at sørge for dette.

Generalforsamling and Referater9. December. 2013

Kære alle,

En opmærksom beboer har gjort os opmærksom på at de sidste referater ikke var var at finde på hjemmesiden. Det er der hermed ryddet bod på og de er nu alle tilgængelige på følgende adresse: http://aalandsgade.net/referater/

Vi håber på at se så mange som muligt af Jer på onsdag til den ekstra ordinære generalforsamling.

Mvh bestyrelsen

http://aalandsgade.net/wp-content/uploads/2013/12/Bestyrelsesm%C3%B8de-d.docx

Generelt4. June. 2013

Hej alle,

På opfordring fra et medlem er vi hermed gået ind i den digitale tidsalder i form af en facebook side. Du finder siden her:

https://www.facebook.com/ejerforeningenaalandsgade

Det er tanken at facebook siden samt hjemmesiden her vil fortsætte sideløbende.

Mvh Bestyrelsen

Referater26. April. 2013

Kære nabo,

Så er de seneste 3 referater lagt op på hjemmesiden.

Du kan læse dem her: http://aalandsgade.net/referater/

Mvh Bestyrelsen

GÃ¥rdlaug and Generalforsamling20. April. 2013

Kære Nabo

Til din orientering vil to repræsentanter for bestyrelsen deltage, på foreningens vegne, på den ekstraordinære generalforsamling i Gårdlauget (se indkaldelse vedlagt).

Baggrunden for at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling er, at gårdlauget er ikke længere beslutningsdygtigt. Det er derfor nødvendigt at nye repræsentanter vælges, så vi kan sikrer at gården fremover kommer til at blive vedligeholdt.

Såfremt du skulle være interesseret i at deltage i gårdlaugets fremtidig virke, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen på e-mail til formand@aalandsgade.net

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Link til indkaldelse: 589 Indkaldelse til gf 2013

Generelt13. May. 2012

Hej Alle,

Referatet fra den seneste bestyrelsesmøde kan nu findes på følgende side: http://aalandsgade.net/referater/

Mvh Bestyrelsen

Generelt26. October. 2011

Bestyrelsen er af en beboer tidligere blevet gjort opmærksom på problemstillingen i at der midlertidigt har været opbevaret barnevogn i nogle af ejerforeningens opgange mod reglerne for brandsikkerhed.

Bestyrelsen har set i gennem fingre med denne opbevaring mens barnevognsskuret blev bygget – et byggeprojekt styret af SBS for Københavns Kommune, og et projekt der mÃ¥ siges virkeligt at have trukket ud. Der har dermed aldrig været hensigten at vi skulle være uden barnevognsskur i sÃ¥ lang tid, og at man som beboer har skulle tÃ¥le denne opbevaring af barnevogne i opgangene. Bestyrelsen erkender at have disponeret forkert i denne sag, og burde i stedet for ejerforeningens midler have lejet et skur i denne periode.

Bestyrelsen beklager.

Byfornyelse and Generelt14. October. 2011

Kære naboer,

Nu da vi har fået overdraget vores nye gård er vores husorden blevet tilpasset til de nye flotte omgivelser. Du kan se den seneste version af husordenen her.

I samme forbindelse skal vi også gøre opmærksom på at barnevogne og lignende  skal opbevares i det aflåste barnevognskur i storegård

Mvh bestyrelsen

Next Page »