Home

E/F Holmbladsgade 22 & Ålandsgade 1-17

Opdateret juli 2019

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17

 

Denne infoside er tænkt som et supplement til vedtægterne.

Der findes andre sider på nettet som er forfattet af en tidligere bestyrelse.  En af disse sider omhandler bl.a. mulighed for oprettelse af et fællesvaskeri i kælder. Bestyrelsen har ikke mulighed for at slette siden og du skal derfor se bort fra oplysningerne der findes på siden. (der er tale om et dokument på docplayer.dk)


Kontaktoplysninger

Bestyrelsen kontaktes på: aalandsgadebestyrelse@gmail.com

Foreningen har en Facebookside som hedder ”Ejerforeningen Holmbladsgade / Ålandsgade”

Viceværten kontaktes på vice@aalandsgade.net

Administrator kontaktes via Valdal advokatfirma

 

Viceværten

I ejendommen varetages viceværtsopgaven af Vicevært Martin :-) Jeg er i huset ca. 20 timer i ugen (efter behov) og står for renhold og general vedligehold og tilsyn af ejendommen. Ud over at arbejde for Ejerforeningen er jeg også gårdmand for gårdlauget (ca 5 timer i ugen), med ansvar for gård og fortove omkring det meste af blokken.    

Jeg kan kontaktes på mail vice@aalandsgade.net Jeg har kun min private telefon, og har aftalt med bestyrelsen, at jeg ikke har vagttilkald på ejendommen. Derfor bedes dem der kender mit telenummer, undlade at dele det, samt at respektere at det kun er til brug i hverdage. Jeg har kontor i den store gård til højre for porten ved nr. 7, men har ikke egentlig kontortid. ViceværtenJeg er som udgangspunkt i ejendommen mandag, onsdag og fredag.


Bestyrelsen

Du kan henvende dig til bestyrelsen, hvis du har problemer eller forslag vedrørende foreningen. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Du kan altid få et emne behandlet på et bestyrelsesmøde, ved at sende dette til bestyrelsesmailen: aalandsgadebestyrelse@gmail.com


Ejendomsadministration

Valdals Advokatfirmas Ejendomsadministration Adresse: Svanemøllevej 25

Postnummer: 2100 KBH. Ø Tlf: 35 38 50 00

Kontortid: 09:00 - 16:00

 

Bestyrelsen og administrator kan kommunikere med foreningens medlemmer ved udveksling af digitale dokumenter via e-mails og via evt. hjemmeside (ProBo).Det er det enkelte medlems ansvar at holde foreningens administrator opdateret med gældende e-mailadresse.


Nøgler

Der anvendes samme systemnøgle til døre til trappeopgange, døre til den enkelte lejlighed og til postkassen. Låsen til bagdøren er dit eget ansvar og er ikke en systemnøgle.


Ekstra nøgler kan alene bestilles hos firmaet:

 

Lavpris-laase.dk APS

Mercurvej 6 C

4700 Næstved

Tlf  70 22 72 06 i tiden 8.00 – 16.00


Ansvarsfordeling/arbejdsopgaver

 Som udgangspunkt er alt inde i din lejlighed dit eget ansvar, dog er alle lodrette rør samt dørtelefon mm. fælles. Selv om det er dit ansvar er du selvfølgelig velkommen til at kontakte viceværten hvis du har et spørgsmål, vil have et råd, eller opdager et eller andet i huset, der skal laves eller rengøres. Du har som ejer pligt til at rapportere skader eller problemer til bestyrelsen eller viceværten. Det gælder også på dit loftrum.

Viceværten tilbyder gerne at sætte navn på postkasse og dørtelefon. Skiltet uden for din dør er din egen opgave. Hvis du tager fat i rammen kan den ”åbnes” så du kan sætte et skilt efter eget ønske ind.

Det er dig selv der står for udskiftning og/eller renovering af vinduer – farvekoden ude skal være RAL 6009. Vinduet skal i udseende være så tæt på det eksisterende som muligt. Spørg bestyrelsen hvis du er i tvivl.


Et par gode råd

Hvis du opdager at din vandhane enten er meget kold, eller meget varm når den er slukket, kan den være defekt, og det er meget vigtigt du reagerer på det. Årsagen til en varm eller kold hane er ofte, at der er en defekt der får kold vand til at løbe over i varmt vand eller omvendt. Det er farligt hvis det varme vand på den måde kommer under 50 grader, og dermed skaber risiko for at Legionellabakterier kan gro. Kontakt derfor en vvs med det samme hvis du mistænker at du har problemer.

På din dørtelefon er der et lille symbol med en klokke. Hvis du holder knappen inde i ca. 3 sek lyser en lille pære rød. Nu ringer din telefon ikke hvis man trykker på knappen på gaden og du bliver ikke forstyrret. Hold knappen inde igen hvis du vil høre dørtelefon.


Opbevaring i kælder og på loftrum

Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er tilladt at opbevare sager i kælderen på grund af risiko for fugtskader på ejendommen. Der må heller ikke opbevares sager uden for rummene på loftet. Stilles der alligevel ting, bortskaffes de uden varsel. Husk at skrive adresse på det rum du anvender (dette er et krav) og husk at påsætte lås. I forbindelse med flytning skal rummet tømmes. Viceværten administrerer tomme loftrum.  Endvidere skal dørene til kældrene holdes lukkede, både ift. brandsikkerhed og frostskader.


Brug af fællesarealer/Gårdlaug

Hele gården og alle skure er som udgangspunkt fælles for alle beboere i de ejendomme der er rundt om gården. Alle bænke, legeareaaler og de store kuglegrill er fælles og kan bruges af alle. (husk at varme grillkul ikke må smides i skraldespanden). Københavns kommune har besluttet, at ejendommene i Ålandsgade-karreen skal etablere et fælles gårdlaug. Vedtægterne for gårdlauget findes tillige med husorden på ProBo. I gården findes 3 skure til opbevaring af cykler, et barnevognsrum, et storskraldsrum, 3 affaldsskure og et skur med gårdlaugets maskiner. 


Affald & Sortering

I begge gårde findes renovationsskure og containere, hvor beboerne opfordres til at sortere deres affald i de forskellige containere. På containerne fremgår det tydeligt, hvilken type affald, der skal i. Hvis der er problemer med afhentning af affald, vil viceværten eller bestyrelsen gerne have besked om dette. Ejerforeningen ønsker at bidrage til at løse klimaudfordringen ved bl.a. at sikre at affaldet sorteres rigtigt. Det udløser desuden en bøde til foreningen hvis man smider affald i fx papcontainer. Så sprøg viceværten eller læs på toppen af de enkelte spande.

 

Storskrald

Dette omfatter møbler, gamle gulvtæpper og lignende. Storskrald SKAL placeres i det dertil indrettede rum i gården. Storskrald bliver afhentet af Kommunen. Storskrald omfatter IKKE byggeaffald! Foreningen faktureres, hvis der er byggeaffald i storskraldet - dvs. hvis du skal sætte lejlighed i stand, så skal du selv sørge for bortkørsel af gamle brædder, planker, mursten og vinduer til renovationspladser.


Cykler

Der er cykelparkering i cykelskuret og under halvtagene (husk at sætte din cykel i stativerne øverst, hvis du ikke skal bruge den i længere tid). Vær venlig IKKE at parkere cykler ved facaderne ud mod gaden, da dette besværliggør renholdelsen. Ligeledes er det af brandsikkerheds hensyn IKKE tilladt at placere cykler eller barnevogne i opgangene. Foreningen/Gårdlauget arrangerer cykelrydning ca. en gang om året for at holde antallet af uvedkommende cykler nede. Dette vil blive annonceret i god tid i forvejen. Barnevognsrummet må ikke bruges til andet end barnevogne (ingen cykler eller motoriserede køretøjer)

 

Barnevogne

Der er plads til placering af barnevogne i det aflåste skur (hoveddørsnøglerne passer til låsen), og under halvtagene til cykler. Barnevogne må ikke stå i opgangene af brandhensyn. 


Husets håndværkere

Det er ikke let at skaffe gode håndværkere og foreningen har ikke mange faste samarbejdspartnere. De eneste to faste samarbejdspartnere er i øjeblikket:

  • Lavpris-Laase.dk laver låse og sælger nøgler til døre og opgange. Tel nr 7022 7206
  • Amager el service er kun en mand; Hans med nr. 4051 4277


Rengøring af fællesarealer i foreningen

Viceværten forsøger at rengøre alle fortrapper en gang hver 14 dag og bagtrapper vil fremover også få en tur når der er tid. Vinduer i opgange pudses 3-5 gange årligt. Hvis du opdager noget der skal rengøres akut, fx spildt mad eller andet må du meget gerne sende en mail.


Forsikring

Ejendommen har, ud over en ejendomsforsikring, en Glas & kumme forsikring, som uden selvrisiko dækker skader på alle vinduer, spejle, håndvaske og wc kummer (og følgeskader). Kontakt både Valdal (vores administrator) og viceværten. Forsikringen gælder både i fællesarealer, i loftrum og inde i lejlighederne.  


Arbejde i huset og det gode naboskab

Hvis du skal have lavet større arbejder i huset, enten gør-det-selv, eller med håndværkere, er det god stil at opsætte seddel på opslagstavlen i god tid inden arbejder starter. Skriv helst hvad du skal lave, hvor lang tid det tager og i hvilke tidsrum du forventer at det larmer. Så har dine naboer mulighed for at planlægge deres hverdag. Du skal sørge for at du eller dine håndværkere rydder op efter sig hver dag (hvis der er svinet på fællesområder) På samme måde med fester. Husk at læse reglementet og husk at man med kommunikation kommer længst. 


Ejerforeningens styring 

Vedtægterne for ejerforeningen indeholder regler, der regulerer foreningens forhold. Vedtægterne findes sammen med øvrige relevante dokumenter vedrørende foreningen på ProBo, der administreres af foreningens administrator.

Foreningens øverste organ er Generalforsamlingen. Der bliver afholdt generalforsamling én gang om året i april eller maj måned. Her kan alle foreningens medlemmer møde op og give deres mening til kende og stemme om de foreliggende problemer og forslag på dagsordenen.

 

Her vælges bestyrelsen, som varetager den daglige drift af ejerforeningen, og som sørger for, at generalforsamlingens beslutninger gennemføres. Bestyrelsen består af én formand og fire medlemmer, som er valgt for to år. Formanden og to medlemmer vælges i lige år og to medlemmer i ulige år. Der vælges ligeledes to suppleanter til bestyrelsen.

 

Alle medlemmer af foreningen kan få et emne på dagsordenen på generalforsamlingen. Forslag til behnadling på generalforsamlingen skal være foreningen formand i hænde senest den 1. april  Der er altid mulighed for, at bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som også kan kræves afholdt af ¼ af foreningens medlemmer enter efter antal eller fordelingstal

 

Økonomi

Ejerforeningens økonomi har basis i medlemmernes indbetaling af fællesydelser. Denne sker månedligt via giroindbetalinger. Fællesudgifternes størrelse fastsættes på generalforsamlingen, og hver enkelt ejer betaler sin del afhængigt af vedkommendes lejligheds fordelingstal.

Ejerforeningen har pantebrev i hver enkelt lejlighed, som sikkerhed for medlemmernes indbetaling at fællesydelser. Det er bestyrelsen, der fastsætter størrelsen af det beløb, ejerpantebrevet skal lyde på. Beløbet er 40.000 kr. og der skal ske forhøjelse af tidligere tinglyste pantebreve til dette beløb ved salg af den enkelte ejerlejlighed.

 

Fællesydelserne går primært til administration og vedligeholdelse af foreningens bygninger og fællesarealer.

 


TV & Internet

Alle lejligheder har trukket kabler til fibernet og hybridnet, der udbydes af både Dansk Kabel TV og YouSee. Kontakt udbyderen for mere info.

 


Vandskader

Hvis du er så uheldig at få vandskade i din lejlighed, skal du gøre følgende:

  1. Kontakt din overbo - da det kan være dem, der er skyld I vandskaden. Hvis de er hjemme, få dem til at kigge på deres installationer.
  2. Hvis det ikke lykkedes skal du forsøge at lukke for vandet i kælderen. Der vil være haner eller ventiler som gør det muligt at lukke for vandet til din streng. 
  3. Hvis dette ikke giver resultat, så kontakt en blikkenslager eller låsesmed. Det kan være en god ide at kontakte et bestyrelsesmedlem hvis der skal åbnes for en lejlighed hvor ejer ikke er hjemme.
  4. Hvis du selv er skyld i vandskaden, så luk for vandet. Dette gøres fra køkkenet. Hvis det ikke lykkes, kontakt en blikkenslager
  5. Sørg selv for, at administrationen og bestyrelsen/viceværten bliver underrettet om vandskaden, da vi har en forsikring, der kan dække opståede vandskader - afhængig af vandskadens omfang/opstandelse.

 

Mange vandskader kommer, fordi en brusekabine eller vaskemaskine er ulovligt monteret. Det er en god idé at se sin kabine/maskine efter i sømmene, da det ellers kan blive en dyr omgang.

Forsikringen dækker IKKE ved ulovlige installationer. Vær opmærksom på, at foreningen som tommelfingerregel har ansvar for alle lodrette rør, og du selv har ansvar for alle vandrette rør i din lejlighed. Det er derfor vigtigt, at vandforsyning, faldstammer, vandmålere og lignende skal være tilgængelige til vedligeholdelse. Hvis du vil lave en rørkasse, så husk at sørge for, at den kan åbnes. Du har desuden pligt til at melde hvis du ser rør der trænger til vedligehold.

 

Radiatorer

I forbindelse med radiatorerne, er det dit ansvar at melde det til Vicevært eller Ejendomsadministrationen, hvis din måler falder af eller bliver beskadiget. Selve måleraflæsning foretages af Brunata. 


Vinduer og døre

Det dit ansvar at vedligeholde malingen på dine vinduer. Vinduesmaling skal være RAL 6009 – en slags mørkegrøn. Udskiftning af vinduer sker for egen regning. Bestyrelsen vil gerne informeres om planlagte udskiftninger. 

Ejerforeningen er ansvarlig for udskiftning af hoveddørene (for-dørene), men du er selv ansvarlig for  lås og for udskiftning af bagdøre, og du skal selv dække dette privat. Bagdørene skal være af ensartet udtryk og gå i spænd med resten af foreningens udseende.

 


SERVICES